Bezpieczeństwo pracy w związku z działalnością górniczą, w tym poszukiwaniami gazu łupkowego

Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w raporcie pt. "Stan bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo - geologiczną w 2013 r. (na tle porównawczym od 2008 r.)" podsumował główne zagrożenia oraz wypadki, jakie miały miejsce w branży poszukiwawczo - wydobywczej. Po raz pierwszy w opracowaniu podane zostały statystyki dotyczące poszukiwania weglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Poszukiwanie gazu łupkowego metodą wierceń zalicza się do górnictwa otworowego. W raporcie ujęto statystyki nie tylko dla wierceń poszukiwawczych za gazem łupkowym, ale wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów w celu poszukiwania i/lub wydobycia:

 • ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych,
 • soli,
 • siarki,
 • wód leczniczych, termalnych i solanek,
 • metanu z pokładów węgla,

oraz:

 • prowadzenia prac odwodnieniowych (np. w kopalniach węgla brunatnego),
 • wykonywania wierceń w ramach prac geologicznych (np. dla rozpoznania warunków geologiczno - inzynierskich na potrzeby danej inwestycji),
 • wykonywania podziemnych magazynów gazu,
 • wykonywania podziemnych składowisk odpadów.

W górnictwie otworowym oraz zakładach wykonujących prace geologiczne, w latach 2008–2013, zaistniało 19 zdarzeń niebezpiecznych oraz 2 wypadki śmiertelne i 3 wypadki ciężkie niezwiązane ze zdarzeniami. Ponadto zaistniały 3 pożary oraz 9 awarii.

W latach 2008–2013 w górnictwie otworowym ropy naftowej i gazu ziemnego zanotowano 3 erupcje wstępne, które nie spowodowały wypadku. Nie zarejestrowano wypadków ani niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniem siarkowodorowym.

W 2013 roku nie wystąpiły zagrożenia przy poszukiwaniu złoż węglowodorów ze źrodeł niekonwencjonalnych. Można nawet stwierdzić, że wiercenia te są bezpieczniejsze niż poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, ze względu na mniejsze ciśnienia i kontrolowany dopływ gazu ziemnego do otworu sztucznie wytworzonymi drogami metodą szczelinowania.

Wydobywanie surowców naturalnych wiąże się z licznymi zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Zawód górnika należy do grupy najbardziej niebezpiecznych z uwagi na możliwość wystapienia m.in.:

 • tąpnięć,
 • pożarów,
 • zawałów skał,
 • wybuchów metanu,
 • wybuchów pyłu węglowego,
 • wyrzutów gazów i skał,
 • zagrożeń wodnych.

W latach 2008–2013 w całym górnictwie (węgla kamiennego, miedzi, odkrywkowym i pozostałym)  wydarzyło się ogółem 18 633 wypadków, z czego 77,3% stanowiły wypadki w kopalniach węgla kamiennego i 17% w kopalniach rud miedzi.

W 2013 roku w górnictwie miało miejsce 2 551 wypadków ogółem, z czego 21 wypadków śmiertelnych i 16 wypadków ciężkich.

Głównymi przyczynami wypadków ogółem w 2013 roku w górnictwie były:

 • potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (28,2%),
 • spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych oraz opad skał ze stropu i ociosu (19,4%),
 • upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów (11,4%).

W 2013 roku wypadkowość w polskim górnictwie zmniejszyła się znacznie, w porownaniu do 2008 roku był to spadek o 24,3%. 

Pełen raport można przeczytać tutaj.

źródło: WUG

4.06.2014 r.

autor: abar

 

Wróć do poprzedniej strony