Zasady postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas szczelinowania

Dnia 24 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło wytyczne pt. "Możliwości postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas procesu szczelinowania w kontekście przepisów z zakresu gospodarki odpadami".

W dokumencie zawarto zasady klasyfikacji i postępowania z płynem zwrotnym powstającym podczas poszukiwania węglowodorów metodą szczelinowania hydraulicznego.

Ustalono, że dopóki płyn zwrotny nie wyjdzie poza ciąg technologiczny, nie powinien być traktowany jako odpad wydobywczy. Ciąg technologiczny jest zdefiniowany jako zespół urządzeń technologicznych, które stanowią instalację do pozyskiwania gazu z formacji łupkowych.

Gdy płyn zwrotny będzie oczyszczany na miejscu (czyli na terenie wiertni), wtedy frakcja wodna pozostała w wyniku oczyszczenia płynu zwrotnego nie powinna być traktowana jako odpad. Warunkiem jest możliwość wykorzystania tej cieczy w ponownym procesie szczelinowania, także przez innego operatora.

Płyn zwrotny nieoczyszczony lub nie mający dalszego zastosowania powinien być traktowany jako odpad wydobywczy. W takim przypadku możliwe są następujące sposoby postępowania:

 • przekazanie do oczyszczalni ścieków lub innej instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (po podczyszczeniu lub bez podczyszczenia),
 • transport np. na inną wiertnię (transport płynu zwrotnego poza wiertnię, na której został wytworzony, stanowi jego wyjście poza ciąg technologiczny),
 • przekazanie do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Jesli płyn zwrotny (traktowany jako odpad) lub powstałe po jego oczyszczeniu odpady będą zawierać substancje lub składniki niebezpieczne, wtedy należy je zakwalifikować jako odpady niebezpieczne.

Podsumowując:

Nie jest odpadem wydobywczym:

 • płyn zwrotny pozostający w ciągu technologicznym,
 • płyn zwrotny przechowywany (magazynowany) w zbiornikach na terenie zakładu wykonującego roboty geologiczne / na terenie zakładu górniczego, do czasu jego oczyszczenia, w celu jego ponownego wykorzystania, o ile sposób jego przechowywania został określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (w szczególności sposób przechowywania płynu zwrotnego określony w planie ruchu zakładu górniczego lub koncesji),
 • frakcja wodna powstała po oczyszczeniu płynu zwrotnego, która będzie wykorzystana w ponownym procesie szczelinowania, nawet jeśli zostanie przekazana innemu posiadaczowi.

Jest odpadem wydobywczym:

 • płyn zwrotny poza ciągiem technologicznym,
 • płyn zwrotny lub powstałe po jego oczyszczeniu pozostałości, które będą przekazane na obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Aby móc gospodarować odpadami wydobywczymi (płynem zwrotnym i powstałymi z jego oczyszczania odpadami), należy uzyskać (wytwórca):

 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Aby móc przyjąć odpady wydobywcze (płyn zwrotny i powstałe z jego oczyszczania odpady), do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, należy uzyskać:

 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Aby wykorzystać powstałe po oczyszczeniu płynu zwrotnego odpady wydobywcze w procesie odzysku w celu ich zagospodarowania, należy uzyskać:

 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

źródło: Ministerstwo Środowiska

24.07.2014 r.

autor: abar

 

 

Wróć do poprzedniej strony