Trwa rekrutacja na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Trwa rekrutacja na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców do naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Nabór stanowi I etap rekrutacji do udziału w przedmiotowych kursach realizowanych w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w grupach 25 osobowych w terminie II - III kwartał 2015 r.

  • I – typ szkolenia - dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;
  • II – typ szkolenia - trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

Przeprowadzana rekrutacja dotyczyć będzie obu typów szkoleń.

Uczelnia / podstawowa jednostka organizacyjna uczelni/ instytut naukowy/ badawczy przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia. Aplikacje kandydatów rekomendowanych przez uczelnie/ instytuty naukowe/ badawcze będą zgłaszane przez osoby je rekomendujące (dziekanów, dyrektorów instytutów) poprzez rejestrację w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ePUAP, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie MNiSW, w dniach 28 stycznia - 13 marca 2015 r. Do zgłoszenia kandydaci załączają:

  • CV ze zdjęciem (CV w pliku word, wymagane dane osobowe: imię, nazwisko, zdjęcie, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1,
  • wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu,
  • podpisaną opinię opiekuna naukowego kierującą na dany typ szkolenia,
  • dokument potwierdzający otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu warunku bycia młodym naukowcem zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620),
  • wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy (dotyczy kandydatów na II typ szkolenia),
  • oświadczenie o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych,
  • oświadczenie o nieuczestniczeniu w dotychczasowych edycjach Top 500 innovators.

Uprzejmie prosimy o przedłożenie kompletnych aplikacji kandydatów z opisanymi załącznikami (np. CV - imię, nazwisko, Certyfikat - imię, nazwisko, Opinia opiekuna naukowego – imię, nazwisko etc.) Zwracamy uwagę na konieczność załączenia do aplikacji kandydata opinii sporządzonej przez opiekuna naukowego o danym kandydacie, która jest rekomendacją i warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej rekrutacji.

Aplikacje niepełne, będą odrzucone ze względów formalnych, a kandydaci nie dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji.

W drugim etapie kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie w Państwa jednostkach oraz rekomendację dla kandydatów, która będzie jednoznaczna ze zgodą na odbycie takiego szkolenia. Uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz instytuty naukowe/badawcze proszone są o potwierdzenie zainteresowania udziałem we wstępnej procedurze naboru kandydatów do programów szkoleniowo oraz o przekazanie mailowo list kandydatów rekomendowanych do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego - w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r. na adres elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Sawerska, elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl, lub telefonicznie 22 529 24 62.

20.02.2015 r.

źródło: Nauka w Polsce

 

 

Wróć do poprzedniej strony