Zagraniczne staże i szkolenia z zakresu technologii eksploatacji i rozpoznania zasobów gazu łupkowego

Rozpoczął się drugi nabór kandydatów do programów szkoleniowo – stażowych z zakresu technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza pracowników, studentów studiów doktoranckich oraz absolwentów uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, kształcących się w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do udziału w dodatkowym naborze kandydatów do udziału w programach szkoleniowo-stażowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Program szkoleniowo-stażowy będzie trwał około 8 tygodni i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w uczelniach zagranicznych. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy szkoleniowo-stażowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Nabór dodatkowy prowadzony jest w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 40 osobowych w terminie III - IV kwartał 2015 r.

Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktorantów i absolwentów studiów wyższych o specjalnościach głównie na kierunkach:

 • geofizyka,
 • górnictwo,
 • geologia inżynierska,
 • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza,
 • inne kierunki, które wiążą się pośrednio z  tematyką eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

Przeszkolenie obejmować będzie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie rozwój na macierzystej uczelni kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na rzecz współpracy z przedsiębiorstwami, wzrostu akceptacji społecznej dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni musi wyrazić pisemną zgodę na udział kandydata w programie oraz potwierdzić, że oprócz wymagań sformułowanych wyżej kandydat jest dydaktykiem, który w pracy zawodowej przekaże zdobyte umiejętności studentom lub/oraz realizuje badania naukowe w zakresie najnowszej technologii rozpoznawania, udostępniania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu łupkowego z uwzględnieniem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedmiotowych prac na środowisko.

Kandydaci, zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez rejestrację w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który jest uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego. W systemie rekrutacyjnym kandydaci muszą załączyć wymagane dokumenty:

 • Opis w jaki sposób zostanie wykorzystany w Polsce Pani/Pana staż jako edukatora.
 • Opis  najbardziej interesujących Panią/ Pana zagadnień z tematyki niniejszego projektu
 • CV w języku polskim
 • List motywacyjny
 • Pisemna zgoda uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni na udział kandydata w programie z potwierdzeniem, że kandydat jest dydaktykiem, który w pracy zawodowej przekaże zdobyte umiejętności studentom lub/oraz realizuje badania naukowe w zakresie najnowszej technologii rozpoznawania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu łupkowego z uwzględnieniem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedmiotowych prac na środowisko.
 • Referencje

Kandydat biorący udział w naborze musi posiadać biegłą znajomość języka angielskiego, w tym fachowego na poziomie minimum B2.

Jak zgłosić się do projektu?

Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 1 do 15 lipca 2015 r.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz aplikacyjny.

W rekrutacji udziału nie mogą wziąć osoby, które zgłosiły się do programu szkoleniowo-stażowego z zakresu technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego podczas poprzedniego naboru.

Szczegółowych informacji udziela p. Aneta Kruk, aneta.kruk@nauka.gov.pl lub telefonicznie 22 529 22 21.

2.07.2015 r.

źródło: www.nauka.gov.pl

Wróć do poprzedniej strony