Rekultywacja terenu

Rekultywacja terenu

Po likwidacji otworu wiertniczego należy podjąć działania mające na celu przywrócenie wyjściowego stanu środowiska, czyli sprzed rozpoczęcia prac wiertniczych.

Do rekultywacji gruntów po działalności górniczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami).

W tym celu na całym rekultywowanym terenie przeprowadza się niwelację z jednoczesnym odtworzeniem rzeźby terenu, jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej.

Należy również uregulować stosunki wodne, jeżeli na skutek realizacji inwestycji zostały naruszone.

Prace rekultywacyjne obejmują także działania w zakresie rozplantowania gleby, zgromadzonej na czas robót wiertniczych w postaci wałów okalających teren wiertni. Na koniec przeprowadzane są zabiegi agrotechniczne (nawożenie, wykonanie orki, kultywatorowanie, bronowanie, posiew roślinności).

Prace rekultywacyjne wykonywane są na koszt inwestora i muszą być przeprowadzone zgodnie z projektem rekultywacji zatwierdzanym przez starostę.

Przeznaczenie niektórych elementów jak np. droga dojazdowa, ujęcie wody, wykonanych na potrzeby infrastruktury technicznej, uzgadniane jest z właścicielami gruntów oraz administracją lokalną.

Jeżeli po likwidacji otworu stwierdzi się szkodliwe dla środowiska naturalnego naruszenie stosunków wodnych lub możliwość wypływów gazu ziemnego, należy zrekonstruować otwór, a następnie powtórnie zlikwidować.
 

autor: Anna Dobrzeniecka-Górka

Wróć do poprzedniej strony