Kapsztad tegoroczną stolicą geologii

Tysiące geologów, przedsiębiorców i naukowców przyjechało do RPA na 35. Międzynarodowy Kongres Geologiczny. Wśród nich są także pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Kongres odbywa się co 4 lata i jest najważniejszym wydarzeniem w świecie nauk o Ziemi.

Naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego uczestniczą w części konferencyjnej, prezentując wyniki prac badawczych i dzieląc się doświadczeniami wyniesionymi z wykonywania zadań 2 służb państwowych - geologicznej i hydrogeologicznej.

Dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji, przedstawił dokonania instytutu w zarządzaniu zbiornikami wód podziemnych z wykorzystaniem danych przestrzennych. Prof. Stanisław Wołkowicz naświetlił m.in. zagadnienia eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i omówił problematykę występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach, osadach wodnych i odpadach poflotacyjnych w Zambii. A prof. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc opowiedziała o prowadzonym przez PIG-PIB Narodowym Archiwum Geologicznym.
Nasi eksperci przygotowali także postery. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja prof. Janiny Wiszniewskiej, która ukazała zagadnienia geochemiczne występujące w strefie na styku Fennoskandii z Sarmacją.

Równie dużym zainteresowaniem, jak prezentacje i referaty, cieszy się informacyjne stoisko wystawowe PIG-PIB, które w ramach współpracy Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys) zostało urządzone wspólnie ze służbami geologicznymi Hiszpanii, Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Polska wystawa prezentowana przez PIG-PIB na kongresie w Kapsztadzie została poświęcona przede wszystkim występowaniu i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, a także zagadnieniom upowszechniania danych geologicznych. Możemy bowiem pochwalić się nie tylko sporymi zasobami surowców mineralnych, ale także bogatymi zbiorami informacji geologicznej. Gromadzeniem danych, przetwarzaniem i ich udostępnianiem zajmuje się państwowa służba geologiczna, której funkcję pełni PIG-PIB. Zbiorami dysponuje Narodowe Archiwum Geologiczne. Polska ekspozycja ma zachęcić zagranicznych specjalistów do korzystania z tych danych.

Nasze stoisko wzbudziło szczególne zainteresowanie geologów i przedsiębiorców zajmujących się gazem z łupków i to nie tylko pod względem złożowym czy wydobywczym, ale także środowiskowym. Dużym powodzeniem cieszą się również materiały informacyjne na temat mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC, w którą jest wyposażone laboratorium PIG-PIB. To jedno z kilkunastu tego typu urządzeń na świecie, za pomocą którego są wykonywane precyzyjne analizy izotopowe próbek w stanie stałym. Otrzymane wyniki (stosunki izotopowe) pozwalają na dokładne oznaczanie wieku skał i procesów geologicznych, a także ocenę zmian paleoklimatycznych. Urządzeniem tym interesują się przede wszystkim uczestniczący w kongresie petrolodzy i geochemicy, którzy pytają o możliwości prowadzenia wspólnych badań z jej użyciem. 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Geologiczny odbył się w 1878 r. w Paryżu. Od tamtej pory organizowany jest cyklicznie co cztery lata. Obecnie organizatorem kongresu jest Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych, która skupia 121 członków, wśród nich jest także Polska. Tegoroczny kongres potrwa do 4 września. Kolejny odbędzie się w Delhi w Indiach w 2020 r.

31.08.2016 r.

Tekst: Paweł Pietrzykowski i Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Paweł Urbański i Paweł Pietrzykowski

Wróć do poprzedniej strony