Niemcy zablokują poszukiwania gazu łupkowego?

Jak donosi serwis shale-gas-information-platform.org, niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki opracowały wspólny projekt przepisów dotyczących szczelinowania hydraulicznego - metody wykorzystywanej przy poszukiwaniach gazu łupkowego. Przepisy te są bardzo rygorystyczne i gdyby weszły w życie, oznaczałoby to praktycznie zablokowanie poszukiwań gazu łupkowego na terenie Niemiec na najbliższe kilka lat. Planowany pakiet legislacyjny oparto o zasadę ochrony zdrowia i wody pitnej, która ma absolutny priorytet nad pozostałymi aspektami poszukiwań i wydobycia surowców.

Projekt dokumentu zawiera następujące propozycje:

 1. zakazane będzie wykonywanie zabiegów szczelinowania mających na celu wydobycie gazu z formacji łupkowych, prowadzonych powyżej poziomu 3000 metrów. Dozwolone będzie jedynie prowadzenie testów mających uzasadnienie naukowe, analizujących wpływ technologii na środowisko, ale pod warunkiem, że płyn szczelinujący nie zagrozi pokładom wody pitnej. Za 7 lat - w 2021 roku - sporządzony zostanie raport rządu federalnego, który podda analizie i oceni zasadność wprowadzonych przepisów, w oparciu o zebrane doświadczenie i stan nauki,
 2. dozwolone będzie szczelinowanie pod kątem wydobycia gazu zamkniętego (szczelinowanie konwencjonalne). Tego typu projekty w Niemczech są realizowane od lat 60. XX wieku. Stwierdzono, że przy obowiązujących przepisach środowiskowych projekty takie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi ani wody pitnej. Zapowiedziano jednak wprowadzenie dodatkowych przepisów, m.in. nie zezwalających na klasyfikację płynów szczelinujących wyżej niż do klasy 1 ryzyka (klasyfikacja stosowana w niemieckim systemie prawnym,  gdzie WGK 1 = w niewielkim stopniu niebezpieczne dla wody),
 3. wprowadzony zostanie zakaz wykonywania jakichkolwiek procesów szczelinowania w obszarach objętych ochroną zasobów wodnych, oraz na terenach, na których znajdują się źródła wód mineralnych, punkty poboru wody w zbiornikach i jeziorach, które stanowią bezpośrednie źródło wody pitnej. Przepisy te mają na celu eliminację ryzyka dla publicznych dostaw wody,
 4. wprowadzony zostanie całkowity zakaz szczelinowania na obszarach objętych ochroną przyrody oraz obszarach sieci Natura 2000,
 5. zostanie wprowadzone prawo do publikowania dodatkowych rozporządzeń w publicznym rejestrze substancji,
 6. w przypadkach, gdy dopuszczone zostanie wykonanie zabiegu szczelinowania hydraulicznego, spełnione muszą zostać dodatkowe warunki:
 • na firmach wykonujących zabieg szczelinowania ciąży obowiązek udowodnienia, że proces ten nie doprowadził do przekształceń terenu i pozostałych elementów środowiska,
 • musi zostać przeprowadzona kompleksowa ocena wpływu na środowisko wykonywanych prac,
 • musi zostać wykluczony wpływ prowadzonych prac na jakość i zasoby wody pitnej oraz na wody wykorzystywane w przemyśle spożywczym (np. wody mineralne i piwo),
 • musi zostać sporządzony kompleksowy raport początkowy,
 • skład płynu szczelinującego musi być jawny i podany do publicznej wiadomości,
 • prowadzony będzie monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w miejscach wykonywania zabiegów,
 • proces powrotu cieczy pozabiegowych będzie ściśle kontrolowany, tak samo jak szczelność odwiertów,

Te rygorystyczne przepisy znajdują również zastosowanie w przypadku cieczy magazynowanych oraz płynu pozabiegowego po procesie szczelinowania. Przepisy będą uszczegóławiane w zależności od stanu aktualnej wiedzy i doświadczenia.

Poszczególne landy mogą wprowadzić  dodatkowe obostrzenia, w ramach swoich regionalnych planów rozwojowych.

Gdy dokument zostanie przyjęty, pociągnie to za sobą konieczność dalszych zmian w niemieckim prawie. W szczególności wymusi nowelizację ustawy dotyczącą zasobów wodnych oraz rozszerzone przepisy załączone do EIA (analizy wpływu środowiskowego) dla górnictwa. W tym celu ministerstwa wkrótce rozpoczną proces koordynacji oraz rozpatrzą stanowiska poszczególnych landów oraz stowarzyszeń. Przepisy miałyby zostać przyjęte przez rząd po przerwie wakacyjnej.

Po analizie propozycji przepisów zakazujących praktycznie poszukiwań gazu łupkowego zastanawia jedno: w jaki sposób oceniany będzie wpływ szczelinowania hydraulicznego na środowisko przy kompletnym braku empirycznych dowodów.

14.07.2014 r.

źródło: shale-gas-information-platform.org
autor: abar

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony