Powstanie pierwszy raport o wpływie szczelinowania hydraulicznego na środowisko w Wielkiej Brytanii

Brytyjska Służba Geologiczna (British Geological Survey) planuje przeprowadzenie niezależnego, szczegółowego badania dotyczącego wpływu poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na środowisko. Monitoring obejmie procesy szczelinowania hydraulicznego, planowane w dwóch otworach wykonanych na terenie hrabstwa Lancashire, w północno-zachodniej Anglii. Prace poszukiwawcze prowadzi tu koncern Cuadrilla Resources.

Brytyjska Służba Geologiczna prowadzi obecnie wieloletnie programy badań środowiskowych, które obejmują monitoring sejsmiczny i monitoring wód podziemnych. Badania te zostaną teraz zintensyfikowane w obszarach poszukiwania gazu łupkowego i obejmą - oprócz wód podziemnych oraz sejsmiki - także pomiary jakości powietrza atmosferycznego.

Badania prowadzone będą przed, w trakcie i po zabiegach szczelinowania hydraulicznego, w celu ustalenia tzw. stanu zerowego i potencjalnego wpływu prac na środowisko.

Raport i badania realizowane będą przez konsorcjum, którego liderem została Brytyjska Służba Geologiczna, z udziałem placówek naukowych (Uniwersytety w Birmingham, Bristolu, Liverpoolu, Manchesterze i Loughborough).

Wyniki badań będą ogólnodostępne.

Warto przypomnieć, że pierwszy w Europie, kompleksowy raport z badań wpływu procesu szczelinowania hydraulicznego na środowisko wykonał w 2011 r. zespół z Polski, koordynowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (tzw. Raport z Łebienia). Naukowcy wzięli pod lupę otwór wiertniczy LE–2H w Łebieniu, gdzie przeprowadzono pierwszy w kraju, pełnoskalowy zabieg szczelinowania hydraulicznego. Wpływ na środowisko tej budzącej obawy technologii analizował zespół ponad 30 specjalistów z 5 instytucji. Wszechstronnie badano powietrze atmosferyczne, powietrze zawarte w glebie, wody powierzchniowe, użytkowe wody podziemne, glebę, poziom hałasu i drgania gruntu. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu głównego składnika gazu ziemnego – metanu oraz promieniotwórczego gazu radonu. Wyniki badań i wnioski przedstawiono podczas konferencji prasowej w dniu 2 marca 2012 r.

Badania, przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce na taką skalę, nie wykazały żadnych zmian w środowisku naturalnym. Nie stwierdzono występowania metanu ani radonu. Stacje sejsmiczne Instytutu Geofizyki (20 jednostek) nie odnotowały żadnych wstrząsów podczas szczelinowania. Analizy wód podziemnych i powierzchniowych nie wykazały  odchyleń od stanu chemicznego dokładnie zbadanego i opisanego przed szczelinowaniem. Jedynie poziom hałasu był chwilami uciążliwy, ale wyłącznie w najbliższym sąsiedztwie agregatów. Ocenie poddano też gospodarkę odpadami i płyny technologiczne.

Obecnie zakończyły się w Polsce kolejne badania, których celem było określenie zakresu oddziaływania procesu poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko. Prace prowadzone były przez konsorcjum, w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (lider), Akademia Górniczo - Hutnicza i Politechnika Gdańska. Badania wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Tym razem badano kompleksowo 7 lokalizacji poszukiwań gazu łupkowego, na wszystkich etapach prac poszukiwawczych (przed wierceniem, w trakcie wiercenia, w trakcie szczelinowania, po szczelinowaniu i po likwidacji wiertni).

W grudniu 2014 r. przekazano gotowe raporty, jednak o terminie ich publikacji i upowszechnieniu zdecyduje GDOŚ.

16.01.2015 r.

źródło: bgs.ac.uk, PIG-PIB

abar

Wróć do poprzedniej strony